Privacy & Cookies

PRIVACY & COOKIES
(05/05/2018)

Privacy & Cookie Beleid Wellens Men Nv
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Wellens Men Lichtaartseweg 2/1 2200 Herentals België 0413.792.496

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website Wellensmen.be & Wellensmen.nl en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Dit document werd het laatst geüpdate op 03/05/2018 We behouden ons het recht voor om dit beleid regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen zullen via deze website worden gecommuniceerd.

De persoonsgegevens verkregen via deze website worden verwerkt door Wellens Men Nv

Lichtaartseweg 2/1 2200 Herentals

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Wellens Men leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Wellens Men stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Wellens Men. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres ,surfgedrag, herkomst en zoektermen.
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens.
  Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of brochures: uw e-mailadres, trouwdatum.
 • Categorie 4: via cookies: zie artikel 9.
 • Categorie 5: uw adresgegevens en telefoonnummer naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. Wellens Men kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Wellens Men zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Wellens Men om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
   
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
   
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
   
 • Categorie 4: Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming
   
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Wellens Men uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Wellens Men, haar producten en/of diensten. Wellens Men kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Wellens Men bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Wellens Men, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Wellens Men failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Wellens Men geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Wellens Men zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Wellens Men uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Je kunt er op rekenen dat we je data nooit aan derden verkopen. We kunnen wel bij gelegenheid je gegevens doorgeven aan de verschillende vennootschappen binnen onze eigen groep (Wellens Men, Wellens Women) om je te kunnen contacteren in het kader van gezamenlijke acties in onze winkels, maar we beloven je dat we die data dus niet aan derde adverteerders doorgegeven.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Wellens Men uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wellens Men zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Wellens Men en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Wellens Men. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar Klantenservice@wellensmen.be , per post naar Wellens Men Lichtaartseweg 2/1 2200 Herentals België of door gebruik te maken van het “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Wellens Men aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacy commissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Wellens Men en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Eigen cookies

Deze cookies worden ingesteld door Wellens Men en zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Strikt noodzakelijke cookies: door deze cookies kunt u de website gebruiken en bepaalde door u gevraagde functies gebruiken, zoals taalvoorkeuren opslaan of de mogelijkheid om bestellingen op de website te plaatsen.

Analysecookies: deze website maakt gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie:

 • Cookie instellingen in Internet Explorer
 • Cookie instellingen in Firefox
 • Cookie instellingen in Chrome
 • Cookie instellingen in Safari

Welke cookies gebruiken wij op WEBSITE

FUNCTIONELE COOKIES

NAAM

DOMEIN

DOEL

GELDIGHEID

Hasj_js

www.wellensmen.be

ID Java script

Tot einde sessie

SESS8ab4cf1d6dad28e13e738f30015f0c95

.wellensmen.be

Algemene sessiecookie

Tot einde sessie

__atuvc

www.wellensmen.be

Share content using AddThis

2 jaar

NIET-FUNCTIONELE COOKIES

NAAM

DOMEIN

DOEL

GELDIGHEID

_utma

www.wellensmen.be

Google Analytics Tracking cookie

2 jaar

_utmc

www.wellensmen.be

Google Analytics Tracking cookie

Tot einde sessie

MUID

Bing.com

Cookie gebruikt voor Microsoft domeinen

1 jaar

_ga

www.wellensmen.be

Registratie van unieke ID voor dataverzameling door Google Analytics

2 jaar

fr

Facebook.com

Gebruikt door Facebook voor aanbieden geadverteerde producten

3 maanden

IDE

Doubleclick.net

Google Doubleclick.net tracking cookie

1 jaar

_okdetect

 www.wellensmen.be

 Niet geclassificeerd

Blijvend

hblid

www.wellensmen.be

Niet geclassificeerd

2 jaar

olfsk

www.wellensmen.be

Niet geclassificeerd

2 jaar

_utmz

www.wellensmen.be

Google Analytics Tracking cookie

6 maanden

 Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

9.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.          

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar Klantenservice@wellensmen.be per post naar Wellens Men Lichtaartseweg 2/1 2200 Herentals België, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Pop-up Cookie-waarschuwing:

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in ons Cookiebeleid.

 

<Ik ga akkoord>  <Meer info>